Visions make
a better tomorrow

My z Consilia futura

Svět má mnoho problémů. Mnoho lidí bojuje a bude bojovat o vodu, základní zdroj našeho života. Boj o vodu je a bude největší v oblastech již dnes sužovaných suchem. K těmto oblastem se přidají oblasti, které možná ještě netuší, že vysychají.  My z CONSILIA FUTURA se snažíme nalézat sociální, ekonomické a ekologické řešení pro konkrétní rozsáhlá území ohrožovaná suchem stávajícím či budoucím. Základní bloky řešení jsou biotická pumpa, vodní hospodářství, energetika a zemědělství budoucnosti.


Řešení musí zvyšovat lokální soběstačnost a musí být trvale udržitelné. Tyto strategické cíle opíráme o tři pilíře: využívání obnovitelných zdrojů na křídlech holistického – komplexního přístupu a zavádění inovací do každodenní praxe. Vyšším cílem je vyšší kvalita života. Chápeme toto s velkou empatií a věříme, že ho lze dosáhnout každodenní péčí s respektem k minulosti, k práci našich předků a zodpovědností k budoucnosti, našim dětem.

Naše vize

Přinášíme řešení

Chcete vodu? Pěstujte lesy!

Všichni víme, že pro náš život potřebujeme sladkou vodu, kterou nám přináší déšť – tzv. vertikální srážky. Málo se však ví, že země získává vodu rovněž pomocí takzvané biotické pumpy. Základem biotické pumpy je přírodní princip absorbování vody ze vzdušné vlhkosti a její převod do podloží – tzv. intersepce neboli horizontální srážky. Například v mírném pásmu v lese naprší za rok stejné množství vody (1200 mm/m2), jako les vypije ze vzduchu. 

Začínáme přivedením mořské vody do vnitrozemí.

Abychom mohli pěstovat volnou vegetaci, je nutné zvýšit vlhkost vzduchu a dostat do krajiny vodu. Na počátku řešení v suchých oblastech je k dispozici jen voda mořská, kterou dostaneme do území pomocí vodních koridorů. Čerpáním pak dostáváme vodu do výše položených velkých vodních nádrží.

Pokračujeme zajištěním energie

Abychom mohli přivést vodu do krajiny, potřebujeme hodně energie. Tu získáme z obnovitelných zdrojů, zejména z fotovoltaických a větrných elektráren. Energii nezískáváme pouze pro čerpání vody do přehrad, ale pro běžný život sídel, průmyslu a zemědělství. Fotovoltaika i vítr jsou výkonově nestabilní zdroje a potřebují mnoho energie ukládat na pozdější dobu. K tomu nám slouží voda v přehradách propojených mořem do hydraulického obvodu a osazených přečerpávacími vodními elektrárnami, které ve dne čerpají vodu nahoru a v noci voda vyrábí elektřinu.

Výroba sladké vody a její využití

Energie z OZE a hydraulický tlak z přehrad využijeme pro výrobu sladké vody v odsolovacích zařízeních. Ta můžeme umisťovat co nejblíže jejich spotřebě, protože mořskou vodu máme rozvedenou v krajině. Část odsolené vody je ukládána do podzemních jeskyní k umělé mineralizaci. Následuje vybudování distribuční vodovodní a sběrné kanalizační sítě, včetně biologické čistírny odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody slouží k zalévání zeleně a zejména k pěstování rostlin v hydroponických sklenících.

Finále – vegetace v území

Finále naší metody  spočívá v postupném ozeleňování krajiny. Tento proces potřebuje humus a vědecky stanovenou skladbu vzájemně se podporujících rostlin. Začínáme od travin, křovin až k souvislému lesu. Smart umělou biotickou pumpu musí řídit informační a komunikační technologie, neboť zde více než jinde platí „ani kapka nazmar“, tedy žádné plýtvání, a to opravdu ničím. Na konci máme vegetaci v krajině, dostatek energie, sladké a pitné vody a zeleninu z hydroponických skleníků. Můžeme si v klidu dát ve stínu šálek čaje.

PODPORUJEME

Podporujeme první globální platformu SYNOPCITY.COM, jejímž zakladatelem je architekt Michal Postránecký, a která je zaměřená na problematiku SMART CITIES. Publikují zde významní vědci, akademici a inženýři z celého světa. 

www.synopcity.com

Kontaktujte nás

Napište nám pokud máte další otázky

Consilia Futura

Chcete se s námi potkat?
Napište nám.


Email : info@consiliafutura.com
Location : Czech Republic
Facebook : facebook.com/consiliafutura

PRESS RELEASE, 18. 10. 2018:

CHCETE VODU? PĚSTUJTE LESY!

ZÁCHRANA OBLASTÍ TRPÍCÍCH SUCHECH MŮŽE PŘIJÍT Z ČESKA

1. MEZINÁRODNÍ Summit

PRAHA – Od 10. do 16. 10. 2018 Česká republika hostila první mezinárodní SMART BIO-TIC PUMP SUMMIT PRAGUE 2018. Iniciátorem a organizátorem summitu byla česká společnost Consilia Futura Europa. Ta se zabývá mezinárodními projekty spojenými právě se Smart Biotic Pump (SBP). SBP je unikátním technologicko-biologickým řešením, které pomůže revitalizovat a tím zachránit rozsáhlé oblasti světa trpící dnes akutním nedostatkem vody (například údolí Arava Walley na izraelsko-jordánské hranici, či emirát Fudžajra). Summit se uskutečnil s odborným přispěním ČVUT, ČZU a MENDELU, pod záštitou europoslance Jana Zahradila, senátora Tomáše Jirsy a poslankyně parlamentu ČR Ilony Mauritzové a za laskavé pomoci největší mezinárodní právnické kanceláře DEN-TONS.


Summitu věnovaly pozornost i vědecko a naučně-populární portály nej-prodávanějších časopisů v ČR Epocha a 21. Století.

https://21stoleti.cz/2018/10/29/cesky-projekt-muze-zachranit-svet-pred-suchem/

https://epochalnisvet.cz/cesky-projekt-muze-zachranit-svet-pred-suchem/


USTAVENÍ SVĚTOVÉ PLATFORMY SMART BIOTIC PUMP

Jedním z hlavních cílů summitu bylo zahájení činnosti neziskové organizace World Smart Biotic Pump Platform, jež bude znalostním garantem a reprezentantem holistického řešení Smart Biotic Pump. Summitu se m. j. zúčastnili objevitelé přírodního jevu biotické pumpy Dr. Anastassia M. Makarieva (Petersburg Nuclear Physics Institute), profesor Antonio Donato Nobre (Earth System Science Center of the National Institute for Space Research Brazil) a další vědci z Evropy a Izraele.

“Summit jednoznačně potvrdil motto konceptu Smart Biotic Pump: Chcete vodu? Pěstujte lesy! Tím, že potvrdil klíčový problém lidstva, kterým je VODA, splnil zcela naše očekávání. Summit zahájil na půdorysu našeho konceptu Smart Biotic Pump mezioborovou spolupráci mezi biology, klimatology, biotiky , techniky, stavaři, energetiky a vodohospodáři na celosvětové úrovni,“ hodnotí akci Ing. arch. Hynek Gloser, Ph.D., představitel Consilia Futura Europa.

ZÁCHRANA PRO OBLASTI TRPÍCÍ SUCHEM

World Smart Biotic Pump Platform se do budoucna stane celosvětovým znalostním garantem a reprezentantem holistického řešení SMART BIOTIC PUMP. Svou činností bude reagovat na základní problematiky lidské společnosti, zejména globální změnu klimatu, hrozbu nedostatku vody, populační explozi, překotný urbanistický rozvoj a nekontrolovanou migraci.

“Český výzkum a s ním související praxe v oblastech lesnictví a zemědělství má co říci celému světu a jistě jsme rovnocennými partnery v oblastech lesnictví, zemědělství, vodohospodářství. Cesta kupředu vede přes monitoring a vyhodnocování dat velkých monitorovacích systémů. Ať již jde o satelity či senzorické sítě. I tady patříme ke světové špičce,” vysvětluje Hynek Gloser.

O téměř o desetinu světových lesů jsme přišli Jen za posledních 17 let

Platforma bude sdružovat světové vědecké a expertní špičky, dlouhodobě se podílející na aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji jednotlivých komponent trvale udržitelného řešení pro zajištění dostatku sladké vody v oblastech sužovaných suchem po celém světě.

Jednou z nich je i Dr. Antonio Donato Nobre, účastník pražského summitu a vedoucí vědecký pracovník brazilského INPA – Národního institutu pro výzkumu Amazonie, jedné z nejvýznamnějších světových organizací pro průzkum tropických pralesů. Brazilský vědec zastává také funkci hostujícího vědce INPE, brazilského Národního institutu pro výzkum vesmíru, kde vede skupinu terénních modelů Centra věd o pozemských systémech.

Antonio Donato Nobre již léta zkoumá „geniální systémy“ Amazonky. Jeho práce ilustruje složitost tohoto regionu a jeho křehkost na pozadí změn klimatu.

„Čeká nás mnoho práce na průsečíku atmosférické vědy a ekologie. Již dnes je prokázáno, že lesy ovlivňují dešťové srážky a tím i klima celého kontinentu. Přesto došlo od roku 2001 do roku 2017 celosvětově ke ztrátě stromů na ploše 337 mega hektarů, což od roku 2000 snížilo celosvětovou plochu lesů o 8,4 procenta. Největší úbytek lesů byl zaznamenán v Rusku, Brazílii, USA a Indonésii,“ upozornil Dr. Nobre ve své přednášce s názvem Lesy jako hlavní přehlížený klimatický faktor.

SMART BIOTIC PUMP V EVROPSKÉM PARLAMENTU A NA EXPU 2020 V DUBAJI

A jaké další konkrétní kroky budou v oblasti Smart Biotic Pump po pražském summitu následovat?

„Cesta k mezioborovému výzkumu není jednoduchá. Začíná u sémantiky tedy vyjasňování si pojmů a jejich přesných definic. A pokračuje koordinací a kooperací cílů a úhlů pohledu na danou problematiku. Hledání pravdy je vždy složité a je průnikem protikladů. To říká Buddha, a já si myslím, že má naprostou pravdu. Toho lze dosáhnout komunikací dobře složeného týmu. Právě rozšíření mezinárodního týmu je teď naším prvořadým úkolem. S dalšími lidmi přicházejí další zkušenosti a metody. V nejbližším období se soustředíme na naši prezentaci na půdě Evropského parlamentu, která se uskuteční na počátku roku 2019 v Bruselu,” dodává Hynek Gloser.

Dalším významným krokem je účast projektu STM-SBP (žadatel ČVUT) na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji. Generální komisař české účasti na Expu J. F. Potužník projekt vítá a vnímá ho jako výborné doplnění hlavní myšlenky českého pavilonu, kterou je právě voda a její stále rostoucí celosvětový význam. Český pavilon bude vybaven experimentální technologií z ČVUT UCEEB.

- kmi-

Kontakt pro média:

Kamil Miketa
Media Center Director
CONSILIA FUTURA EUROPA, s.r.o.
Mítov, 14 335 63 Nové Mitrovice
kamil@consiliafutura.com
724 112 806
www.consiliafutura.com

You like taking the lead of line?

Being the first to know always feels great... Signing up to our newsletter gives you exclusive access to our Grand Opening!